STATUT

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1) je občni zbor društva na svoji seji dne 16.02.2018 sprejel nov

STATUT SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MIKROSKOPIJO

, ki se glasi:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je "Slovensko društvo za mikroskopijo" (angleško: Slovene Society for Microscopy) v nadaljnjem besedilu društvo. Društvo je prostovoljno, nepridobitno združenje državljanov, katerega namen in cilj sta spremljati in vzpodbujati raziskovanje ter izobraževanje na področju mikroskopije in mikroanalize v biološko-medicinskih vedah in pri raziskavah materialov.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana. Društvo zastopa predsednik katerega osebne podatke iz sedme alineje prvega odstavka 18. člena ZDru-1 se predloži Upravni enoti Ljubljana. Sedež društva je Ljubljana. Naslov sedeža društva je na Inštitutu za biologijo celice Medicinska fakulteta - Laboratorij za elektronsko mikroskopijo, Ljubljana, Vrazov trg 2. Društvo ima svoj transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki, Ljubljana.

3. člen

Društvo ima svoj pečat. Pečat društva je okrogel, s premerom 3 cm, z napisom ob obodu Slovensko društvo za mikroskopijo, v sredini pa je kratica - SDM Ljubljana.

4. člen

Društvo deluje na območju R Slovenije ter sodeluje z društvi s podobnimi cilji doma in v tujini. Društvo je član Združenja evropskih društev za mikroskopijo (European Microscopy Society - EMS) in Mednarodne zveze društev za elektronsko mikroskopijo (International Federation of Societies for Electron Microscopy - IFSEM).

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje člane:

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov društva;
 • preko sredstev javnega obveščanja;
 • na rednih sestankih društva;
 • lahko preko glasila društva;
 • na druge načine.

Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

 

II. NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Naloge društva, s katerimi uresničuje namen in cilje društva iz 1. člena statuta društva, so:

 • povezati pedagoške, raziskovalne in strokovne delavce, ki pri svojem delu uporabljajo metode mikroskopije in mikroanalize;
 • pospeševati in koordinirati mikroskopsko raziskovalno dejavnost na področju biološko medicinskih raziskav in raziskav materialov;
 • sodelovati z drugimi sorodnimi društvi in zastopati R Slovenijo v ustreznih mednarodnih združenjih;
 • pridobivati in vzpodbujati mlade sodelavce ter si prizadevati za napredek znanja s področja mikroskopije in mikroanalize na vseh stopnjah izobraževanja in prirejati različne oblike izpopolnjevanja;
 • prirejati strokovna posvetovanja in seznanjati širšo javnost z znanstvenimi dosežki na področju mikroskopije.

 

III. ČLANSTVO

7. člen

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki dela pedagoško, raziskovalno in strokovno na področju mikroskopije in mikroanalize, ali je kako drugače povezan z dejavnostjo društva. Društvo ima redne in častne člane.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora izvršnemu odboru predložiti izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval članarino. Nove člane sprejema izvršni odbor društva.

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

Častni člani so lahko sponzorji, donatorji, simpatizerji ali drugi, ki so s svojimi prispevki pripomogli k dobrobiti društva, ter člani s posebnimi zaslugami pri delu društva. Naziv "častni član" dodeli posamezniku občni zbor. Častni člani, v kolikor niso hkrati redni člani društva, nimajo pravice odločanja in volilne pravice. Častni član ima pravico, da se udeležuje sej občnega zbora, podaja mnenja, da je obveščen o dejavnostih društva. Dolžnost častnega  člana je, da varuje ugled društva in da deluje v interesu društva.

8. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu in za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo pravila in sklepe organov društva;
 • da varujejo ugled društva;
 • da s svojim znanjem in strokovnostjo pripomorejo k uresničevanju namena in ciljev društva;
 • da skrbijo za imovino in sredstva, ki so last društva;
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi IO;
 • udeležba na zborih članov, posvetih in drugih aktivnostih iz programa dela društva

9. člen

Člani društva in organov društva so odgovorni občnemu zboru za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij. Pravice in dolžnosti članov društva so častne.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu. Prenehanje članstva s črtanjem ugotovi izvršni odbor s sklepom. Izvršni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto. Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega disciplinskega ukrepa. Izključitev iz članstva izreče disciplinska komisija v disciplinskem postopku.


IV. ORGANI DRUŠTVA

11. člen

Organi društva so:

 • občni zbor;
 • predsednik društva;
 • izvršni odbor;
 • nadzorni odbor;
 • disciplinska komisija.

Člani organov društva imajo pravico do nadomestila stroškov, ki so jim nastali z delovanjem društva, razen za zasedanje občnega zbora.

12. člen

Občni zbor

Občni zbor (OZ)  je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi redni člani. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine rednih članov društva.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

13. člen

O sklicu občnega zbora člane seznani izvršni odbor s predloženim dnevnim redom najmanj 14 dni pred občnim zborom. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica rednih članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 rednih članov.

14. člen

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo po razpravi. Sklep občnega zbora je veljaven, če se je zanj odločila več kot polovica prisotnih.

Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov.

15. člen

Občni zbor vodi delovno predsedstvo (predsednik, zapisnikar, dva overovatelja in dvočlanska verifikacijska komisija), ki ga imenuje občni zbor na predlog izvršnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

16. člen

Naloge in pristojnosti občnega zbora so, da:

 • imenuje delovno predsedstvo;
 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema poročila o pretekli dobi;
 • sprejema program dela društva za predvideno dobo;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun;
 • razrešuje in voli: predsednika društva, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • lahko imenuje prokurista, ki bo predstavljal društvo navzven v poslih, za katere je imenovan, v skladu s pooblastili občnega zbora;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva z namenom in cilji društva;
 • odloča o vseh vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva;
 • odloča o spremembah statuta in drugih predpisov društva;
 • imenuje posebne komisije in ustanovi sekcije in oboje ukinja;
 • opravlja nalogo arbitra v sporih med izvršnim odborom in drugimi organi ali člani društva;
 • sklepa o prenehanju društva;
 • podeljuje naziv častni član;

Gradivo za vprašanja, o katerih odloča občni zbor in so navedena v 3., 4., 8., 10. in 11. alineji, mora biti izvršnemu odboru dostavljeno najmanj 8 dni pred zasedanjem občnega zbora.

17. člen

Izvršni odbor

Izvršni odbor (IO) je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sprejetih sklepih občnega zbora. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Šteje 8 članov.

Sestavljajo ga:

 • predsednik (vodi in organizira delo v izvršnem odboru);
 • podpredsednik;
 • tajnik;
 • blagajnik in
 • 4 člani.

Izvršni odbor se sestaja najmanj dvakrat letno. Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let. Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča po sistemu večine. Če je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Izvršni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

18. člen

Naloge izvršnega odbora

Izvršni odbor:

 • sklicuje redni ali izredni občni zbor;
 • skrbi za izvrševanje programa društva;
 • pripravlja predloge aktov društva;
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • upravlja s premoženjem društva;
 • ustanavlja in ukinja komisije;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor, vendar ne izven svoje pristojnosti;
 • skrbi za strokovno in varno delo na akcijah, ki jih organizira društvo;
 • predlaga uvedbo disciplinskega postopka in pripravlja predloge za obravnavo na disciplinski komisiji;
 • na predloge rednih članov društva sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;
 • na pobudo rednih članov društva predlaga občnemu zboru podelitev naziva "častni član".

19. člen

Predsednik društva

Kandidat za predsednika je lahko redni član, ki je v društvu neprekinjeno vsaj pet leta in odda volilni komisiji pisni pristanek na kandidaturo. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Število mandatov ni omejeno.

Predsednik organizira in vodi delo v društvu. Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini. Za delovanje društva je odgovoren v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ter s pravili in drugimi akti društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

V primeru bolezni ali odstopa naloge predsednika opravlja podpredsednik, a največ 30 dni. Novega predsednika se voli do zaključka prejšnjega mandata.

20. člen

Naloge predsednika društva

Predsednik društva:

 • sklicuje sestanke izvršnega odbora;
 • koordinira delo izvršnega odbora in drugih komisij ter organov društva;
 • podpisuje društvene listine;
 • skrbi za izvedbo sklepov IO;
 • je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta;
 • odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje, ko v danih časovnih okvirih ni mogoče sklicati IO;
 • predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva;

21. člen

Podpredsednik društva

Podpredsednika voli OZ izmed svojih članov. Podpredsednik društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti v vseh nalogah in pristojnostih.

22. člen

Tajnik društva

Tajnika voli OZ izmed svojih članov. Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih del ter za koordinacijo med organi društva. Za svoje delo je odgovoren OZ. Tajnik pripravlja seje IO in pomaga predsedniku pri izvrševanju sklepov, vodi administrativna dela in arhiv društva.

23. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, ki mu je odgovoren za delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v izvršnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih komisij. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani; odloča večina.

24. člen

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo voli in imenuje občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi ali na zahtevo organov društva. Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna občnemu zboru.

 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

25. člen

Disciplinski ukrep se izreče članu društva, ki:

 • krši statut, ostale akte društva ali sklepe organov društva;
 • ne izvršuje ali zanemarja zaupane mu naloge in dolžnosti;
 • s svojim delom, postopki ali izjavami škoduje ugledu društva;
 • s svojimi dejanji ali izjavami povzroča materialno ali moralno škodo društvu.

26. člen

Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

 
VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

27. člen

Viri dohodkov

Viri dohodkov društva so:

 • članarina;
 • darila, volila;
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
 • prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • javna sredstva;
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

28. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

29. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

 

30. člen

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Za pomoč in urejanje finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

31. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov;
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva preide, po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva nasledniku premoženja ali drugi sorodni organizaciji - tj. nepridobitni pravni osebi, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu o prenehanju društva ali statusni spremembi mora predsednik v roku 30 dni obvestiti pristojno Upravno enoto Ljubljana.

 

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

Predlog statuta je sprejel občni zbor dne 16.02.2018. Pravila tega statuta se uporablja od dne, ko Upravna enota Ljubljana ugotovi, da so v skladu z ZDru-1. Z dnem vpisa spremenjenega statuta v register društev preneha veljati statut, ki je bil sprejet na občnem zboru dne 05. 12. 2003.

 

Podpredsednik:                   

Predsednica:

dr. Rok Kostanjšek

dr. Kristina Žagar Soderžnik

 

   

Novice

5. slovensko posvetovanje mikroskopistov

Slovensko društvo za mikroskopijo najavlja 5. slovensko posvetovanje mikroskopistov, ki bo potekalo 16. in 17. maja 2024 v hotelu Rogla na Rogli.

4. slovensko posvetovanje mikroskopistov

4. slovensko posvetovanje mikroskopistov prestavljeno na 12. in 13. maj 2022.

Izvršni odbor EMS

Prof. dr. Sašo Šturm, je bil izbran v izvršni odbor Evropskega združenja mikroskopistov (European Microscopy Society - EMS). Čestitamo!

EMC2020

EMC2020 v Københavnu, je prestavljen na leto 2024. Za več informacij kliknite na EMC2020.